Algemene voorwaarden

Caravanstalling van der Maarel

Gedeponeerd op 06 november 2006 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden Den Haag onder nummer: 27230826

Artikel 1 – Definities
Stallinghouder: Caravanstalling Van der Maarel.
Stallingnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die met stallinghouder een stallingovereenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: De stallingovereenkomst tussen stallinghouder en stallingnemer.
Aanhanger: De caravan, vouwwagen of ander getrokken voertuig welke door stallingnemer wordt gestald.
Stalling: Het gebouw waarin de aanhangers worden gestald.
Stallen: Het verloop van tijd waarbinnen de aanhanger zich in de stalling van stallinghouder bevindt.
Buitenterrein: Het erf annex parkeerterrein van stallinghouder tussen de ingang van de stalling en de toegangspoort/elektronische slagboom.

Artikel 2 – Overeenkomst
1. Stallingnemer is bij ondertekening van de overeenkomst verplicht zich te legitimeren met een daartoe geldige legitimatie, alsmede ter controle van het
opgegeven adres inzage te geven in een bankafschrift dat niet ouder is dan een maand.
2. De aanhanger wordt door stallinghouder vanaf het buitenterrein in de stalling geplaatst.
3. De aanhanger kan door stallingnemer worden opgehaald de werkdag nadat hij daartoe voor 17.00 uur melding heeft gemaakt en die melding ook is
ontvangen. Indien de aanhanger op maandag wordt opgehaald moet uiterlijk op zaterdag om 12.00 uur melding zijn gemaakt en ontvangen.
4. Stallinghouder plaatst de aanhanger na de melding onder lid 3 op het buitenterrein.
5. De stallingovereenkomst is niet van toepassing buiten de stalling en evenmin op het buitenterrein. Stallinghouder is buiten de stalling(overeenkomst) niet
aansprakelijk voor schade door toedoen van derden of krachten buiten zijn (directe of indirecte) macht.
6. Buiten de stalling is stallinghouder ten behoeve van de aanhanger niet gehouden beschermende maatregelen te treffen. Stallinghouder is evenmin
gehouden de zaken aldaar in bewaring te houden.
7. In de stalling is geen sprinklerinstallatie aanwezig.

Artikel 3 – Prijs
1. De door stallingnemer te betalen prijs wordt door stallinghouder bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijke
lengte (per 10 cm) van de aanhanger. In de prijs zijn verzekeringen niet inbegrepen.
2. De prijs zal voor de duur van een jaar bij vooruitbetaling worden voldaan, zonder recht van verrekening of opschorting voor de stallingnemer.
3. De prijs kan door stallinghouder bij (stilzwijgende) voortzetting van de overeenkomst worden verhoogd cq geïndexeerd met tenminste 2,5%.
4. De factuur zal worden voldaan uiterlijk binnen 14 weken na datering daarvan, bij gebreke waarvan stallingnemer van rechtswege in verzuim komt te
verkeren.
5. Stallingnemer is, wanneer hij in verzuim is, over de factuurprijs een rente verschuldigd van 1% per maand alsmede de buitengerechtelijke kosten met een
minimum van € 250,– indien de vordering ter incasso uit handen gegeven wordt. Stallingnemer is tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke
kosten.

Artikel 4 – Verboden
1. Het is verboden tijdens het stallen zowel volle als lege gasflessen, alsmede andere brandbare vloeistoffen in de aanhanger te laten.
2. Stallingnemer geeft stallinghouder desgevraagd toegang tot de aanhanger.
3. Indien de stallinghouder tijdens of voor het stallen constateert dat er een of meerdere gasflessen, dan wel brandbare vloeistoffen in de aanhanger aanwezig
zijn, is hij gerechtigd deze overeenkomst direct te ontbinden. De stallinghouder is tevens gerechtigd de aanhanger uit zijn stalling te verwijderen en in de
buitenlucht te parkeren totdat de stallingnemer de brandbare zaken heeft verwijderd.
4. Indien door gas of andere brandbare stoffen in de aanhanger direct of indirect schade ontstaat aan de stalling en/of overige zaken en goederen komt die
schade geheel voor rekening en risico van stallingnemer.
5. Het is stallingnemer niet toegestaan op het buitenterrein of tijdens het stallen in, op of aan de aanhanger werkzaamheden te verrichten.
6. Het is stallingnemer niet toegestaan de stalling zonder expliciete toestemming van stallinghouder te betreden.

Artikel 5 – Sleutels
1. Stallingnemer kan van stallinghouder een elektronische sleutel verkrijgen van de toegangspoort tot het buitenterrein tegen betaling van een door
stallinghouder te bepalen borg. De sleutel blijft eigendom van stallinghouder.
2. De sleutel is slechts bedoeld om het buitenterrein van stallinghouder te betreden voor het ophalen of terugbrengen van de aanhanger.
3. Gebruik van de sleutel wordt door stallinghouder elektronisch geregistreerd. Stallingnemer geeft daarvoor toestemming.
4. Het is stallingnemer niet toegestaan de sleutel aan derden over te dragen of in gebruik te geven zonder uitdrukkelijke instemming van de stallinghouder.
5. De sleutel is zonder opgaaf van reden door stallinghouder direct opeisbaar.
6. In geval van beëindiging van de overeenkomst is stallingnemer verplicht de sleutel in te leveren bij stallinghouder.
7. Bij inlevering van de (in goede staat verkerende) sleutel door stallingnemer, wordt de borg door stallinghouder gerestitueerd.
8. De afsluiting van het buitenterrein dient niet ter voorkoming van diefstal of schade van zaken op het buitenterrein.

Artikel 6 – Verzekering
Stallingnemer is verplicht zijn aanhanger tijdens het stallen te verzekeren voor schade en calamiteiten zoals brand, natuurgeweld en diefstal. Verzekeringen
zijn niet in de prijs inbegrepen zodat stallinghouder de verzekering niet verzorgt.

Artikel 7 – Opzegging & Ontbinding
1. Stallingnemer en stallinghouder zijn beiden gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Stallinghouder zal bij opzegging naar rato een eindafrekening opmaken.
2. Stallingnemer en stallinghouder dienen op te zeggen tegen het einde van de maand.
3. Stallinghouder is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden of te op te zeggen in geval van: verzuim, schending van de verboden in deze
algemene voorwaarden, faillissement, surseance van betaling en overmacht.

Artikel 8 – Boete & Retentie
1. Indien stallingnemer facturen onbetaald laat en na beëindiging van de overeenkomst zijn aanhanger evenmin verwijdert binnen 5 werkdagen na een
schriftelijk verzoek daartoe, zal hij een boete verschuldigd zijn van € 100,– per dag, een dagdeel voor een gehele tellend.
De boete laat het recht op nakoming en schadevergoeding onverlet.
2. Stallinghouder is niet gehouden de aanhanger af te geven zolang de openstaande facturen en/of boete niet of gedeeltelijk zijn voldaan dan wel de sleutel
van de toegangspoort niet is afgegeven. Een beroep op het recht van retentie laat het oplopen en de verschuldigdheid van de boete als bedoeld onder lid 1
onverlet. (Het feit dat de stallinghouder de aanhanger bij wijze van retentie onder zicht houdt, doet geen afbreuk aan het oplopen en de verschuldigdheid
van de boete.)

Artikel 9 – Recht & Forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Met inachtneming van het bepaalde in art. 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank
Den Haag, tenzij deze forumkeuze in strijd is met de wet of stallingnemer binnen een maand na het beroep op de forumkeuze door stallinghouder aangeeft
dat zij wenst te procederen bij de volgens de wet aangewezen rechtbank.
3. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen door het verloop van een jaar.